Adatkezelési Szabályzat
A Kaas Otthon Ingatlanközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6722, Szeged, Vitéz u. 32.; cégjegyzéket vezető bíróság: Szegedi Törvényszék, mint Cégbíróság Cg.: 06-09-023950; Adószám: 25469390-2-06, a továbbiakban Kaas Ingatlangaléria Kft.), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-83132/2015. számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.kaas.hu webcímen. A Kaas Otthon Kft. fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására, melyet minden esetben legalább 15 nappal a módosítás hatálybalépését megelőzően a fenti webcímen közzétesz.

1. Az adatvédelmi szabályzat hatálya

A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a Kaas Otthon Kft.-re, kirendeltségeire, partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a Kaas Otthon Kft. végett ingatlanközvetítői tevékenységben – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. A Kaas Otthon Kft. kijelenti, hogy gondoskodik arról, hogy kirendeltségei és partnerei a jelen szabályzatot megismerjék. Ahol a jelen szabályzat Kaas Otthon Kft.-t említ, ott rajta kívül a kirendeltségeket és partnereket is érteni kell, akik a cég ingatlanközvetítői tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.
A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak a Kaas Otthon Kft. általi hatályon kívül helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben a meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.kaas.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető. Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje nem tartozik bele - elkülönülten is megismerhetőek legyenek.

1.1. Tájékoztatás a szabályzat értelmezésével kapcsolatban

A Kaas Otthon Kft. az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az info@kaas.hu e-mail címre elküldve tehetőek fel.
A Kaas Otthon Kft., mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. A Kaas Otthon Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

1.2. A szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok

• Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a
továbbiakban: Elker. tv.),
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.),

2. Alapelvek az adatkezelés során, személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
2.1. Bevezető rendelkezések


Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

2.2. A Kaas Otthon Kft. által kezelt adatok

A Kaas Otthon Kft. kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek az ingatlanközvetítői tevékenység során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak és/vagy nyilvánosak.
A Kaas Otthon Kft. a közvetítői tevékenységben közvetlenül részt vevő partnerek részére az ingatlanközvetítői tevékenység végzéséhez előre elkészített formanyomtatványokat használ. Az ingatlanközvetítési ügylet megbízói, illetve azok a természetes és jogi személyek, vagy más szervezetek, akik az ingatlanközvetítési ügyletben részt vesznek (ingatlant tekintenek meg a Kaas Otthon Kft. közreműködésével, ingatlant vásárolnak, ingatlanuk értékesítésére megbízást adnak, stb., a továbbiakban: Érintettek), személyes adataikat, illetve az ingatlan adatait az erre a célra rendszeresített nyomtatványon adják meg önkéntesen. A nyomtatvány kitöltésével és
aláírásával az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.
Az adatkezelés célja a Kaas Otthon Kft. ingatlanközvetítői tevékenységének elősegítése, illetve az ezzel kapcsolatban keletkezett igények érvényesítése.
A Kaas Otthon Kft. által kezelt adatok megadása önkéntes. A Kaas Otthon Kft. az így megadott személyes adatokat az érintett beleegyezésével kezeli. Jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amelyek alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatást kap, vagyis, hogy az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Kaas Otthon Kft.-nek az Érintettel fennálló jogviszonya (ingatlanközvetítői megbízás adása, ingatlan megtekintése, stb.) kezdetének napján kezdődik és kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben és ideig, legfeljebb a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti időtartamig (ez az időtartam jelenleg 5 év) – illetve, ha az adatkezelés időtartamára más jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, ezen időtartam lejártáig - tart. Amennyiben az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, a Kaas Otthon Kft. az Érintett személyes adatait törli, kivéve, ha a visszavonási igény nem teljesíthető.

2.4. Az adatkezelés informatikai háttere

A Kaas Otthon Kft., mint a hálózat rendszergazdája az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között a kirendeltségein dolgozók által felvitt adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a munkatársak által adják meg az érintettek. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:
• felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,
• pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek,
• tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A Kaas Otthon Kft. nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.
A Kaas Otthon Kft. a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Az Érintettek tudomásul veszik, hogy az előzőekben említett nyomtatványokon megadott személyes adataikat a Kaas Otthon Kft. minden külön értesítés nélkül jogosult átadni az általa megbízott ügyvédnek, ügyvédi irodának, vagy követelés behajtással megbízott más személynek, szervezetnek abból a célból, hogy a Kaas Otthon Kft.-nek az ingatlanközvetítői megbízásból/tevékenységből az Érintettek felé keletkezett követelése behajtásra kerüljön, a jogszabályoknak megfelelően.
Az itt meghatározott adatkezelés az igényérvényesítéssel kapcsolatos peres és peren kívüli eljárásokat is magában foglalja, az Érintettek tudomásul veszik, hogy a nyomtatványokon megadott
adatkezelési hozzájárulásuk ezen eljárásokban, a bennük részt vevő személyek által történő adatkezelésre is kiterjed. Az adatkezelés ebben az esetben is csak az itt meghatározott célból, annak megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben és ideig tarthat.
A Kaas Otthon Kft. személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.
Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. A Kaas Otthon Kft. által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.

3. A Kaas Otthon Kft. által üzemeltetett honlapok látogatása
3.1. Személyes adatok megadása


A Kaas Otthon Kft. által üzemeltetett honlapokon lehetőség van a Kaas Otthon Kft. által biztosított online szolgáltatások igénybevétele céljából hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos – szűk körű – személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak a Kaas Otthon Kft. általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, a Kaas Otthon Kft. köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából.

3.2. Cookie-k használata

Ahogy más cégek is, a Kaas Otthon Kft. által üzemeltetett honlap is használ "cookie"-kat a weboldalain. Erre amiatt kerül sor, mert a kereső- és Flash cookie-k jelzik a Kaas Otthon Kft. felé, hogy az Érintett járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik az Érintetteket a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Érintettek által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodnak. Sem a kereső, sem a Flash cookie-k nem tudják az Érintetteket személy szerint beazonosítani. Az Érintett vissza tudja utasítani a böngésző
cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását.

3.3. IP-cím

A Kaas Otthon Kft. által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.

3.4. Google Analytics

A Kaas Otthon Kft. a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, és a még magasabb színvonalú kiszolgálás elősegítése érdekében a Google Analytics szoftvert használja. A Kaas Otthon Kft. személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít.
Az Analytics adatkezelési szabályzata a következő linken olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

3.5. Átkattintás másik weboldalra

A weboldalon található, más nem a Kaas Otthon Kft. által kezelt (pl.: partnerek) oldalakra navigáló linkekre kattintva a látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Kaas Otthon Kft. felelősséget nem vállal.

3.6. Biztonságos adatkapcsolat, SSL bevezetése (https:)

Az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. A jobb adatvédelem és biztonság elérése érdekében SSL használatát vezettük be. Ez jelentősen csökkenti az információ külső fél által történő feltartóztatásának és az ebből eredő visszaéléseknek a kockázatát.
Amennyiben a személyes adatközlést megelőzően nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Kaas Otthon Kft. felelősséget nem vállal.

4. Hírlevelek, feliratkozás, regisztráció

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a Kaas Otthon Kft. az info@kaas.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásukat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megállítani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására az info@kaas.hu e-mail címre küldött levélben, törlésére tértivevényes levélben (6722 Szeged, Vizéz u. 32.) van lehetőség.
A Kaas Otthon Kft. hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson (többek között: online vagy papíralapú
regisztráció, Megbízási szerződés, Megtekintési nyilatkozat, call centeres megkeresés, nyereményjátékban való részvétel) alapulnak.

4.1. Az adatkezelés célja, adatok köre, időtartama

Ezen adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám, vagy egyéb adat, melyet az Érintett megadott.
Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.

5. Egyéb adatkezelések, hatósági megkeresések

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – a Kaas Otthon Kft. köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Kaas Otthon Kft. ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

6. A személyes adatok fizikai tárolása

A Kaas Otthon Kft. a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi.
A Kaas Otthon Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy
• az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,
• az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,
• az adatokról biztonsági mentés készül.
A Kaas Otthon Kft. az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. Az informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik. Kaas Otthon Kft. a szerver üzemeltetőjével ennek megfelelő szerződés szerint működik együtt.

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Kaas Otthon Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 6722 Szegd, Vitéz u. 32.
Telefon: +36-62/637-407
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-80353/2014. NAIH-83132/2015.
E-mail: info@kaas.hu

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy megváltoztatását az info@kaas.hu e-mail címen, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását, melyet tértivevényes levél küldése útján tehet meg, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.
Az érintett kérelmére a Kaas Otthon Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A Kaas Otthon Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban ad tájékoztatást.
A Kaas Otthon Kft. a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:
• annak kezelése jogellenes,
• az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő, illetve a partneri jogainak érvényesítése végett nem szükséges,
• az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,
• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jogszerűen elrendelte.
A Kaas Otthon Kft. a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
• a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Kaas Otthon Kft. – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Kaas Otthon Kft. az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az
érintett a Kaas Otthon Kft. meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.
Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a Kaas Otthon Kft. az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig az ingatlanközvetítői tevékenységgel összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényüket – peres vagy nem peres eljárásban – érvényesítik. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek felé az ingatlanközvetítői megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetőek.
A Kaas Otthon Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Kaas Otthon Kft. ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a Kaas
Otthon Kft. köteles bizonyítani. A Kaas Otthon Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő Hatóságnál lehet élni:
Szervezet neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Melléklet

A szabályzatban szereplő fogalmak magyarázata
1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.
2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)
3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
5. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
16. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.
17. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
18. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
19. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Adatkezelési Szabályzatunk szövegének frissítése - melynek feladata a GDPR kötelezettségekel kapcsolatos tájékoztatás - folyamatban van. A frissítés csak ezen dokumentumot érinti. Kijelentjük, hogy a KaasNETWORK rendszer teljes egészében megfelel a 2019. juliusában érvényben lévő összes adatvéádelmi irányelvnek és követelménynek.

Szeged, 2019. július
Vörösné Fülöp Adriana Erika
Ügyvzető